EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

               1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

               1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

               1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

               1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

               1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

      2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

               2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

               2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

               2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

      3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

               3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

                    และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

               3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

               3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                    ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

                    ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

                                             ใบสำคัญการเบิกจ่ายชุดที่ 1

                                             ใบสำคัญการเบิกจ่ายชุดที่ 2

                    ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564                                           

                                             ใบสำคัญการเบิกจ่ายชุดที่ 1

                                             ใบสำคัญการเบิกจ่ายชุดที่ 2

                    ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564                                           

                                             ใบสำคัญการเบิกจ่ายชุดที่ 1

                                             ใบสำคัญการเบิกจ่ายชุดที่ 2

              3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน