EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

      2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

                    ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

                    ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

                                             แสดงแบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2564

                                             แสดงแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

                                             แสดงแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2564

                    ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564

                                             แสดงแบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2564

                                             แสดงแบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2564

                                             แสดงแบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2564

                    ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564

                                             แสดงแบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2564

                                             แสดงแบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2564

                                             แสดงแบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2564

      3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน