EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

     2.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

     2.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

     3.บันทึกข้อความและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

         3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผลฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

         3.2 รอบ ๑๒ เดือน หลักฐานการรายงานผลฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ (เดือนเมษายน 256๔ - กันยายน 2564)

     4.หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

     5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน