วิสัยทัศน์ (vision)

 เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

                             คุณภาพ หมายถึง

                                         1.ผ่านมาตรฐานที่กำหนด เช่น HA LA มาตรฐานระบบบริการ

                                         2.ลดอัตราป่วยและควบคุมโรค สำคัญของพื้นที่ ได้แก่ PPH BA HT DM COPD DHF ACS Strok

                                         3.บุคลากรเก่ง ดี มีสุข

                             ยั่งยืน หมายถึง การคงสภาพหรือมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในด้านการเงิน และกระบวนการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ

                             การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสุขภาพตามโรคสำคัญของพื้นที่

พันธกิจ (mission)
                                                                                                                                 aaaaaaaaaaaaaa

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน