วิสัยทัศน์ (vision)

 เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ เครือข่ายเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

                             คุณภาพ หมายถึง ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน

                                   เครือข่ายเข้มแข็ง หมายถึง อปท. คปสอ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆที่มีส่วนร่วม

                             สิ่งแวดล้อมดี หมายถึง ผ่านมาตรฐานที่รับรองต่างๆ เช่นHA(ENV) มาตรฐานอาหารปลอดภัย GREEN plus                                                                                                  มาตรฐานระบบบริการระดับดีมากๆ

                             เจ้าหน้าที่มีความสุข หมายถึง ผ่านเกณฑ์ประเมินความสุขในเจ้าหน้าที่

พันธกิจ (mission)
                                                                                                                                 aaaaaaaaaaaaaa

ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เทคโนโลยีทันสมัย และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

 

ค่านิยม
                                                                                                                                 aaaaaaaaaaaaaa

6 G : คิดดี พูดดี มีน้ำใจ เปิดรับสิ่งใหม่ ร่วมใจเป็นทีม

 Good Leader

              Good Communication

 Good Service

     Good Creativity

           Good Co-ordination

Good Team