MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      -มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้

    -ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564

   -ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564

   -ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564

2.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565 ดังนี้

    - ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565

   - ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

   - ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565

2.3 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้

   - ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2565

   - ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2565

   - ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2565

 2.4 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565 ดังนี้

    - ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565

     - ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565

     - ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

    -  มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน